Skirmish between Mormon Militia and Anti-Mormon Forces

17 September 1845

Skirmish between Mormon militia and anti-Mormon forces at Highland, Hancock County, Illinois; two anti-Mormons killed.