Fakamatala ‘a Siosefa Sāmita ki he ʻUluaki Mata Meʻa-Hā-Maí

Ne fakatonutonu e kalamá, fakaʻilonga leá, mo e mataʻitohi lahí ki he angamahení. Ke maʻu e ʻū tā mo e fakamatala kakato ki he ngaahi fakamatala tonu ʻo e ʻUluaki Mata Meʻa-hā-maí, vakai ki he Primary Accounts of Joseph Smith’s First Vision of Deity.

 

Hisitōlia Fakafuofua ki he Faʻahitaʻu Māfana ʻo e 1832

Fakafuofua ki hoku taʻu hongofulu mā uá, naʻá ku hohaʻa moʻoni ki he lelei hoku laumālié, ʻa ia naʻe iku ai ke u fekumi ʻi he ngaahi folofolá—ʻo tui, ʻo hangē ko ia ne akonekina ai aú, ʻoku maʻu ʻi ai e folofola ʻa e ʻOtuá peá u fakaʻaongaʻi leva ia kiate au. Naʻe iku ʻeku feohi moʻoni mo kinautolu ʻi he ngaahi tui fakalotu kehekehé ke toe lahi ange ʻeku fifilí, he naʻá ku ʻilo ai naʻe ʻikai fai ʻenau ngāué ʻi ha tōʻonga moʻui māʻoniʻoni mo e anga faka-ʻOtua ʻo tatau mo e meʻa ne u ʻilo ʻi he tohi toputapu ko iá. Naʻe fakatupu mamahi ia ki hoku lotó. 

Ko ia ai, mei hoku taʻu hongofulu mā uá ki hoku taʻu hongofulu mā nimá, ne u fakalaulauloto ki ha ngaahi meʻa lahi ʻi hoku lotó fekauʻaki mo e tūkunga ʻo e māmaní ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá, ʻa e ngaahi fekeʻikeʻí mo e ngaahi ʻā vahevahé, ʻa e fai angahalá mo e anga fakalieliá, pea mo e fakapoʻuli naʻá ne liliu e fakakaukau ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá. Naʻe kamata ke hohaʻa ʻaupito hoku ʻatamaí, he naʻá ku ongoʻi halaia ʻi heʻeku ngaahi angahalá, pea ʻi heʻeku fekumi ʻi he ngaahi folofolá naʻá ku ʻilo ai naʻe ʻikai haʻu e faʻahinga ʻo e tangatá ki he ʻEikí ka naʻa nau hē mei he tui moʻoni mo moʻuí, pea naʻe ʻikai ha sosaieti pe tui naʻe langa ʻi he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí ʻo hangē ko ia ne lekooti ʻi he Fuakava Foʻoú. Naʻá ku ongoʻi ai ke u tengihia ʻeku ngaahi angahala ʻaʻakú pea mo e ngaahi angahala ʻa māmaní, he naʻá ku ʻilo ʻi he folofolá ʻoku tatau ai pē ʻa e ʻOtuá ʻi he ʻaneafí, ʻahó ni, pea taʻengata, pea ʻoku ʻikai filifilimānako, he ko e ʻOtuá ia. 

He ʻoku ou vakai ki he laʻaá, ki he maamangia ʻo e nāunau ʻo māmaní, pea pehē ki he vilo takai ʻa e māhiná ʻi [hono] ngeiá ʻi he langí pea pehē ki he ulo ʻa e ngaahi fetuʻú ʻi honau ʻalungá; pea pehē foki ki he māmani ʻoku tuʻu aí, kae ʻumaʻā ʻa e fanga manu ʻo e vaó,  mo e fanga manupuna ʻo e vavaá mo e ika ʻo e ngaahi vaí; pea pehē ki he fononga ʻa e tangatá ʻi he funga māmaní ʻi he ngeia mo e mālohi hono fakaʻofoʻofá, [ʻi he] mālohi mo e fakapotopoto hono puleʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku mātuʻaki maʻongoʻonga mo fakaofo faú, ʻoku ʻi he tatau ʻo Ia naʻá Ne fakatupu kinautolú. Ko e taimi naʻá ku fakakaukau ai ki he ngaahi meʻa ko ʻení naʻe kalanga hoku lotó, “ʻIkai koā naʻe pehē ʻe he tangata potó, ʻko e vale ia ʻokú ne pehē ʻi hono lotó ʻoku ʻikai ha ʻOtuá.’” Naʻe kalanga hoku lotó, “ʻOku fakamoʻoniʻi ʻe he ngaahi meʻá ni kotoa mo fakahaaʻi ha mālohi fakaleveleva mo aoniu, ko ha Taha ʻokú Ne faʻu ʻa e fonó pea tuʻutuʻuni mo fokotuʻu ʻa e meʻa kotoa pē ʻi honau ngaahi tuʻungá, ʻokú Ne fakafonu ʻa ʻitāniti, ʻa ia naʻe ʻi ai pea ʻoku ʻi ai, pea ʻe ʻi ai mei ʻitāniti ki ʻitāniti kotoa.” Pea ʻi heʻeku fakakaukau ki he ngaahi meʻá ni kotoa pea mo e fiemaʻu ʻe he Taha ko iá ʻa kinautolu ʻoku fie hū kiate iá ke nau hū kiate Ia ʻi he laumālie mo e moʻoní.

Ko ia, ne u tangi ai ki he ʻEikí ke maʻu ha ʻaloʻofa, he naʻe ʻikai ha toe taha te u lava ke ʻalu ʻo maʻu mei ai ha angaʻofa. Pea naʻe fanongo e ʻEikí ki heʻeku tangi ʻi he maomaonganoá, pea lolotonga ʻeku ui ki he ʻEikí, ʻi heʻeku taʻu hongofulu mā onó, naʻe ʻi ai ha pou maama naʻe lahi ange hono ngingilá ʻi he maama ʻo e hoʻatā mālié naʻe maliu hifo mei ʻolunga ʻo nofo ʻiate au. Naʻe fonu ʻiate au ʻa e laumālie ʻo e ʻOtuá, pea naʻe fakaava ʻe he ʻEikí e ngaahi langí kiate au peá u mamata ki he ʻEikí. 

Pea naʻá Ne folofola mai kiate au ʻo pehē, “Siosefa ko hoku foha, kuo fakamolemoleʻi hoʻo ngaahi angahalá. ʻAlu ʻi ho halá, ʻaʻeva ʻi heʻeku ngaahi fonó, pea tauhi ʻeku ngaahi fekaú.  Vakai, ko au ko e ʻEiki nāunauʻiá.  Na‘e tutuki au maʻá e māmaní ke lava ʻe kinautolu kotoa ʻe tui ki hoku hingoá ʻo maʻu ʻa e moʻui taʻengatá. Vakai, ʻoku nofo ʻa e māmaní ʻi he angahalá ʻi he taimí ni, pea ʻoku ʻikai ha taha ʻe fai lelei, ʻikai, hala ha taha. Kuo nau tafoki mei he ongoongoleleí pea ʻikai tauhi ʻeku ngaahi fekaú. ʻOku nau ʻunu ofi mai kiate au ʻaki honau loungutú, ka ʻoku mamaʻo honau lotó meiate au. Pea ʻoku fakalalahi ʻeku houhau ki hoku kakai ʻi he māmaní, ke ʻaʻahi kiate kinautolu ʻo fakatatau mo honau anga taʻefaka-ʻOtuá pea ke fakahoko ʻa ia kuo lea ʻaki ʻe he ngutu ʻo e kau palōfitá mo e kau ʻaposetoló. Vakai, ʻoku ou haʻu vave, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻo kau kiate aú, ʻi he ʻaó, kuó u kofu ʻaki ʻa e nāunau ʻo ʻeku Tamaí.”

Naʻe fonu hoku laumālié ʻi he ʻofa, pea ne u fiefia ai ʻi he nēkeneka moʻoni ʻi ha ngaahi ʻaho lahi. Naʻe ʻafio ʻa e ʻEikí mo au, ka naʻe ʻikai ke u lava ʻo maʻu ha taha ʻe tui ki he meʻa-hā-mai fakalangí. Ka neongo ia, naʻá ku fakalaulauloto ki he ngaahi meʻá ni ʻi hoku lotó.

 

Tohinoa, 9–11 Nōvema 1835

Koeʻuhí ko ʻeku vēkeveke ʻi he fakakaukau ki he tui fakalotú, mo ʻeku vakai ki he ngaahi founga kehekehe ne akoʻi ki he fānau ʻa e tangatá, naʻe ʻikai ke u ʻiloʻi ko hai naʻe moʻoní pe halá. Pea ʻi he fakakaukau ʻoku tomuʻa mahuʻinga ke u ʻi he tafaʻaki totonu ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ʻi ai hono ngaahi nunuʻa taʻengatá, pea ʻi heʻeku puputuʻú ne u ʻalu ai ki he vaoʻakau lōngonoá pea punou ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, ʻi heʻeku ʻiloʻi ko ia naʻá ne pehē (kapau ʻoku moʻoni ʻa e Tohi Tapú), “Kole, pea ʻe foaki ia kiate kimoutolu; kumi, pea te mou ʻilo,” peá ne toe pehē, “Ka ai hamou taha ʻoku masiva ʻi he potó, ke kole ʻe ia ki he ʻOtuá, ʻa ia ʻoku ʻikai valokiʻi; pea ʻe foaki ia kiate ia.” 

Ko e meʻa ne u fie maʻu lahi taha he taimi ko ʻení ko ha fakamatala, pea ʻi heʻeku loto-fakapapau ke maʻu iá, naʻá ku ui ki he ʻEikí ko e fuofua taimí ia, ʻi he feituʻu ne hā ʻi ʻolungá. Pe ko hono fakalea ʻe tahá, naʻá ku feinga ke lotu; ka naʻe hangē ne matolu hoku ʻeleló ʻo ʻikai ai ke u lava ʻo lea. Naʻá ku fanongo ki ha longoaʻa ʻi hoku tuʻá, ʻo hangē ʻoku lue mai ha taha kiate au. Naʻá ku toe feinga ke lotu ka naʻe ʻikai lava. Ne hangē ne fakaʻau ke toe ofi ange mai e lué. Naʻá ku puna ki ʻolunga pea sio takai ka naʻe ʻikai ke u sio ki ha taha pe ko ha meʻa naʻe tupu mei ai e longoaʻa ʻo e lué. 

Naʻá ku toe tūʻulutui. Naʻe fakaava hoku ngutú pea naʻe vete hoku ʻeleló, peá u ui ki he ʻEikí ʻi he lotu tāumaʻu. Naʻe hā mai ha pou maama feʻunga tonu mo hoku ʻulú. Naʻe nofo hifo ia ʻiate au mo fakafonu au ʻaki ha fiefia ʻoku ʻikai lava ke faʻa fakamatalaʻi. Naʻe hā mai ha tokotaha ʻi he lotolotonga ʻo e pouafí, ʻa ia naʻe kāpui ia ka naʻe ʻikai vela ha meʻa. Naʻe toe hā mai mo ha tokotaha kehe, ʻo tatau mo e ʻuluakí. Naʻá ne pehē mai kiate au, “Kuo fakamolemoleʻi hoʻo ngaahi angahalá.” Naʻá ne fakamoʻoniʻi mai kiate au ko Sīsū Kalaisi ʻa e ʻalo ʻo e ʻOtuá. Pea naʻá ku mamata ki ha kau ʻāngelo tokolahi ʻi he mata meʻa-hā-mai ko ʻení. Naʻá ku taʻu hongofulu mā fā nai ʻi heʻeku maʻu e ʻuluaki fetuʻutaki ko ʻení.

 

Hisitōlia Fakafuofua ki he 1838

Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:5–20

 

“Church History,” 1 March 1842 (Wentworth Letter)

ʻI hoku taʻu hongofulu mā faá nai, naʻá ku kamata fakakaukau ki hono mahuʻinga ʻo e mateuteu ki he kahaʻú, pea ʻi heʻeku fakaʻekeʻeke fekauʻaki mo e palani ʻo e fakamoʻuí, naʻá ku ʻilo ai ʻoku ʻi ai ha fepakipaki lahi ʻi he ngaahi fakakaukau fakalotú; kapau ne u ʻalu ki ha kulupu fakalotu, ne nau fakamatala mai ha palani ʻe taha, pea ki ha kulupu ʻe taha, ne nau fakamatala mai mo ha toe palani kehe; ʻo takitaha tuhu pē ʻa e palani takitaha ki heʻenau tui ko e [summum bonum]haohaoa tahá ia. ʻI heʻeku fakakaukau he ʻikai lava ke nau tonu kātoa, pea ʻoku ʻikai tupu mei he ʻOtuá ʻa e faʻahinga puputuʻu lahi peheé, naʻá ku pehē ai ke u fekumi kakato ange ki he kaveingá ni, ʻo tui, kapau ʻoku ʻi ai ha siasi ʻo e ʻOtuá, he ʻikai ke mavahevahe ia ʻo fakafaʻafaʻahi, pea kapau naʻá Ne akoʻi ha kulupu lotu ke nau lotu ʻi ha founga ʻe taha, mo fakahoko ha ngaahi ouau pau, he ʻikai ke Ne toe akoʻi ki ha niʻihi ha meʻa kehe, pe ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe tuʻu fehangahangai mo ia. ʻI heʻeku tui ki he folofola ʻa e ʻOtuá, naʻá ku falala ai ki he lau ʻa Sēmisí; “Ka ai hamou taha ʻoku masiva ʻi he potó, ke kole ʻe ia ki he ʻOtuá, ʻa ia ʻokú ne foaki lahi ki he kakai kotoa pē, pea ʻoku ʻikai valokiʻi; pea ʻe foaki ia kiate ia.”

Naʻá ku ʻalu ai ki ha potu maomaonganoa ʻi he vaoʻakaú, ʻo kamata ke u lotu ki he ʻEikí. Lolotonga ʻeku lotu fakamātoató, naʻe mavahe ʻeku fakakaukaú mei he ngaahi meʻa naʻá ne ʻātakaiʻi aú, pea ʻōʻōfaki au ʻe ha meʻa-hā-mai fakalangi, pea naʻe ʻi ai ha ongo tangata nāunauʻia, naʻá na tatau pē ʻi hona fōtungá peá na faitatau, naʻe takatakai kinaua ʻe ha maama ulo lahi naʻe lahi ange hono uló ʻi he laʻaá ʻi he hoʻatā mālié. Na‘á na fakahā mai kiate au ʻoku tui ʻa e ngaahi kautaha lotú kotoa ki ha ngaahi tokāteline ʻoku hala, pea ʻoku ʻikai tali ʻe he ʻOtuá ha taha ʻo kinautolu ko hano siasi pe puleʻanga. Pea naʻe fekauʻi pau au ke “ʻoua naʻá ku muimui kiate kinautolu,” peá u maʻu ʻi he taimi tatau pē ha talaʻofa ʻe fakahā mai kiate au ʻa e kakato ʻo e ongoongoleleí ʻi ha taimi ʻi he kaha‘ú.